Regulamin

Umowa o zasadach użytkowania serwisu www.fotostream.pl

Definicje

W niniejszym regulaminie zostały użyte następujące terminy:

 • Administrator – właściciel serwisu www.fotostream.pl
 • Serwis – witryna działająca w domenie www.fotostream.pl
 • Bank– baza dzieł umieszczona na www.fotostream.pl
 • Autor – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
 • Użytkownik – osoba fizyczna, bądź prawna.
 • Dzieło – zdjęcie, plik wektorowy bądź inny zamieszczony w Banku.
 • Umowa o zasadach użytkowania serwisu www.fotostream.pl – niniejszy dokument zawierający wszelkie prawa i obwiązki związane z użytkowaniem serwisu www.fotostream.pl.
 • Sublicencja – warunki korzystania z pobieranych Dzieł zamieszczonych w Banku.
 1. Informacje Ogólne

  1. Właścicielem serwisu www.fotostream.pl jest:

   Cranberry Experts Sp. z o.o.
   Ul. Burzyńskiego 1/11
   03-984 Warszawa
   NIP: 521-357-65-77
   KRS 0000363192
   REGON 142554659

  2. Niniejsza Umowa odnosi się do zasad, praw i obowiązków związanych z użytkowaniem serwisu www.fotostream.pl.

 2. Warunki korzystania z serwisu

  1. Korzystanie z serwisu jako Użytkownik, bądź tez jako Autor jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Umowy o zasadach użytkowania Serwisu www.fotostream.pl
  2. Autorzy mogą korzystać z serwisu jedynie w momencie posiadania zarejestrowanego konta w Serwisie.
  3. Użytkownicy aby aktywnie korzystać z usług Banku muszą posiadać zarejestrowane konto w Serwisie.
  4. Aktywne konto może służyć do korzystania z Serwisu jako Autor i jako Użytkownik.
  5. Aby utworzyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie Serwisu.
  6. Konto może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania niniejszej Umowy lub w przypadku zakończenia współpracy z danych Autorem bądź Użytkownikiem.
  7. Konto w żadnym wypadku nie może zostać ani odsprzedane ani przekazane innej osobie prywatnej lub jednostce prawnej. Korzystanie z Serwisu w imieniu jednostki prawnej jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż dana osoba posiada stosowne pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu tejże jednostki i są one prawnie zobowiązujące.
  8. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta, jakie wprowadził w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, oraz danych dotyczących historii współpracy z Serwisem, po zakończeniu współpracy z danym klientem.
 3. Dzieła

  1. Przedmiotem usługi Banku w serwisie www.fotostream.pl jest udzielanie sublicencji do Dzieł zamieszczonych w Banku.
  2. Użytkownik pobierając Dzieło nabywa prawa do Dzieła w zakresie wykupionej przez niego licencji. Nie nabywa praw, tytułów ani zysków z Dzieła przez niego pobieranego. Użytkownik nie nabywa też praw autorskich i innych praw intelektualnych.
  3. Dzieła można używać wyłącznie w ramach i na zasadach sublicencji jaka zostaje udzielona Użytkownikowi w momencie pobierania Dzieła.
  4. Użytkownik nie ma prawa przekazywać dalszych sublicencji na pobrane dzieła.
  5. Zamieszczenie przez Autora Dzieła jest jednoznaczne z akceptacją Zasad Zamieszczania Utworów na Stronie Internetowej, dostępnych na stronach Serwisu.
 4. Działanie Serwisu

  1. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania Prac lub innych materiałów / plików umieszczonych lub wysłanych do Serwisu oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z Pracami oraz żadnymi innymi materiałami lub plikami.
  2. Odpowiedzialność za Dzieła umieszczone przez osoby trzecie poprzez konto Użytkownika/Autora ciąży na właścicielu Konta.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo, według swojej własnej woli, do zmiany lub przerwania w każdej chwili jakiejkolwiek lub wszystkich usług w Serwisie.
 5. Kredyty i Płatności

  1. Pobranie Dzieła łączy się z uiszczeniem płatności. Bezpośrednio przy zdjęciu podane są ceny wyrażone w Kredytach, czyli jednostkach, które można kupić w Serwisie. W zależności od wybranego planu Kredyty mogą odpowiadać różnym wartościom wyrażonym w danej walucie. Szczegółowy cennik jest opublikowany na stronach Serwisu.
  2. Pobranie Dzieła automatycznie wiąże się z pomniejszeniem stanu kredytów na Koncie Użytkownika o liczbę Kredytów za jaką kupił dane Dzieło.
 6. Ograniczenia

  1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze zdjęć w sposób nie naruszający dobrych obyczajów. Zabronione jest wykorzystanie zdjęć w sposób poniżający osoby widoczne na zdjęciu, mogący narazić na szwank ich dobre imię lub w inny sposób naruszający ich dobra osobiste. Dotyczy to zarówno zdjęć ilustracyjnych z modelami jak tez zdjęć rejestrujących wizerunek osób publicznych, powszechnie znanych z racji wykonywanego zawodu lub pełnionych funkcji społecznych.
  2. Wykorzystanie zdjęć do ilustracji tematów szczególnie drażliwych (pornografia, przemoc, alkoholizm, seks, nałogi i innych szczególnie delikatnych) wymaga zgody Autora w formie pisemnej.
  3. Alternatywnym rozwiązaniem dla ilustracji wyżej wymienionych tematów, nie wymagającym zgody Autora, jest publikacja zdjęć w taki sposób aby nie było możliwe rozpoznanie modelki lub modela lub użycie zdjęć symbolicznych.
  4. Używanie zdjęć do fotomontaży wymaga zgody Autora. Dotyczy to szczególnie zdjęć przedstawiających znane osoby ze świata kultury, nauki, polityki i biznesu.
  5. W przypadku zdjęć zrobionych z udziałem modeli fotomontaż jest możliwy po uzyskaniu pisemnej zgody Autora, pod warunkiem jednak, że powstały w ten sposób obraz nie narusza dóbr osobistych modeli.
 7. Ochrona Danych osobowych

  Dane są chronione według Polityki Prywatności dostępnej na stronach Serwisu.

Nie posiadasz wystarczającej ilości kredytów