Regulamin - autorzy

Zasady Zamieszczania Utworów na Stronie Internetowej www.fotostream.pl, Regulamin

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
  1. Spółce - oznacza to Cranberry Experts Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Warszawie,
  2. Autorze - oznacza to autora Utworów,
  3. Użytkowniku - oznacza to osobę korzystającą z usług dostępnych na stronie internetowej www.fotostream.pl,
  4. Utworze - oznacza to utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zamieszczany na stronie www.fotostream.pl, w celu ich udostępnienia do korzystania przez Użytkowników,
 2. Autor zamierzający zamieścić Utwór powinien dokonać Rejestracji.
 3. W celu Rejestracji Autor powinien wypełnić formularz rejestracyjny o treści ustalonej przez Spółkę.
 4. W formularzu rejestracyjnym należy umieścić dane zgodne z prawdą.
 5. Rejestracja następuje z chwilą potwierdzenia Rejestracji przez Spółkę dokonanego w formie elektronicznej na adres e-mail Autora podany w procesie Rejestracji.
 6. Dane podane w związku z rejestracją powinny być aktualizowane przez Autora niezwłocznie po ich zmianie. Do czasu powiadomienia o zmianie adresu e-mail, poczta wysłana na poprzedni adres będzie uznawana za skutecznie doręczoną.
 7. Poprzez Rejestrację Autor wyraża zgodę na obowiązywanie w stosunkach z nim niniejszego Regulaminu.
 8. Poprzez zamieszczenie Utworu na stronie internetowej www.fotostream.pl Autor oświadcza, że Utwór jest wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie do Utworu nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a także, że Utwór jest wolny od jakichkolwiek wad, w szczególności nie zawiera żadnego oprogramowania, które byłoby szkodliwe lub mogło naruszyć prywatność Użytkowników lub Spółki.
 9. Z chwilą zamieszczenia Utworu na stronie internetowej www.fotostream.pl, o ile inaczej nie postanowiono w odrębnej umowie, Autor udziela Spółce licencji do tego Utworu oraz udziela Spółce prawa do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z zależnych praw autorskich do Utworu oraz upoważnia do wykonywania osobistych praw autorskich. Licencja nie jest ograniczona w odniesieniu do miejsca i czasu.
 10. Udzielenie licencji dotyczy wszelkich pól eksploatacji istniejących w chwili odbioru zamieszczenia Utworu, w szczególności:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w tym również w sieci Internet;
  3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt. b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym np. w sieci Internet.
 11. Spółka może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu w zakresie uzyskanej licencji.
 12. Wynagrodzeniem Autora z tytułu udzielenia licencji na wszystkich wymienionych w umowie polach eksploatacji oraz z tytułu udzielonych zgód i upoważnień będzie 40% wynagrodzeń brutto uzyskanych przez Spółkę z tytułu sublicencjonowania Utworu. Wynagrodzenie płatne jest w terminie 21 dni od dnia otrzymania wynagrodzenia przez Spółkę. Przy czym do rozliczeń z Autorem przyjmuje się wartość kredytu wynikającą z najdroższego pakietu kredytów (cena pakietu/ilość kredytów) obowiązującego w momencie sprzedaży zdjęcia. Przy czym żądanie wypłaty można zgłosić po zgromadzeniu min. 100 zł na koncie Autora.
 13. Spółka jest zobowiązana informować Autora o otrzymaniu przez nią wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
 14. Autor i Spółka mogą ustalić inne zasady wynagrodzenia w odrębnie zawartej pisemnej umowie.
 15. Wzorce umów, które określają inne zasady w zakresie praw autorskich i wynagradzania Autora znajdują się tu.
 16. Zabronione jest prowadzenie działalności sprzecznej z prawem i dobrymi obyczajami.
 17. W szczególności materiały publikowane, przesyłane lub udostępniane w ramach Usługi nie mogą:
  1. naruszać zasad uczciwej konkurencji,
  2. naruszać uczuć religijnych, ;
  3. prezentować treści pornograficznych.
 18. Regulamin może być zmieniony przez Spółkę. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany stronie internetowej www.fotostream.pl.
 19. O zmianie Regulaminu Autorzy zostaną powiadomieni także poprzez wysłanie informacji o zmianie na adresy e-mail podane przez nich w trakcie Rejestracji.

Nie posiadasz wystarczającej ilości kredytów